PEŁNOMOCNICTWO POCZTOWE
(przed wypełnieniem dokładnie przeczytać, zalecane wypełnianie dużymi literami)

Ja(My) niżej podpisany(a)(i)

upoważniam(y) niniejszym przedstawicieli PU DOMBAR

 do odbioru i kwitowania, na czas od: 

 do odwołania,

wszystkich przesyłek nadesłanych do w/w firmy

Uwaga: 

  1. dane mocodawcy, cudzoziemcy
  2. data od - aktualność
  3. rekomendowane jest zaznaczenie wszystkich opcji po lewej stronie, natomiast ostatnia opcja jest konieczna
  4. poniżej w polu przed adresem wpisać nazwę firmy oraz Imię Nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentacji firmy
  5. pełnomocnictwa składa reprezentant firmy osobiście z dokumentem tożsamości
  6. potrzebny jest wydruk KRS do wglądu, czasem akceptowany jest KRS wyświetlony na ekranie smartfona
  7. opłata za pełnomonictwo 26 zł
  8. wydrukować i złożyć w placówce pocztowej dwa egzemplarze; skan poświadczonej kopii przesłać do PU DOMBAR

https://cennik.poczta-polska.pl/druk,PelnomocnictwoP.html